Regulamin platformy internetowej

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Kamila Przybysz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Advena-art z siedzibą w 96-515 Paprotnia ul. Klonowa 9 usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy handlowej https://www.advena-art.com zwanej dalej: „Serwisem Internetowym”.

§1 Definicje

 1. 1) Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. 2) Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. 3) Oferta – oznacza ofertę, której przedmiotem jest Towar oferowany przez Sprzedawcę, przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Użytkownikowi na skutek skorzystania przez niego z usługi "Dokonaj rezerwacji".
 4. 4) Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie sprzedaży Towaru, zamieszczone przez Sprzedawcę i prezentowane na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. 5) Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. 6) Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. 7) Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. Regulamin platformy internetowej.
 8. 8) Sprzedawca- oznacza właściciela serwisu Advena-art, będącego Przedsiębiorcą, którego Towary prezentowane są za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 9. 9) Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie https://www.advena-art.com.
 10. 10) Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 11. 11) Usługodawca - oznacza Kamila Przybysz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Advena-art z siedzibą w Paprotnia ul. Klonowa 9 NIP: 8371801106 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Kamil Przybysz e-mail: kontakt@advena-art.com będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 12. 12) Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 13. 13) Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, między Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. 1) Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. 2) Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 3. 3) Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. 4) W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. 5) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. 6) Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. 7) Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub usługi; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§3 Usługi

 1. 1) Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu następujące usługi nieodpłatne:
  1. a) Formularz kontaktowy;
  2. b) Negocjuj cenę;
  3. c) Newsletter;
  4. d) Powiadomienie o nowościach Sprzedawcy;
  5. e) Wyślij wiadomość;
  6. f) Dokonaj rezerwacji;
 2. 2) Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawców usługę nieodpłatną Zamieszczenie Ogłoszenia (przy czym w razie zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu, Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy prowizję, na zasadach opisanych poniżej w §6 ust. 2.
 3. 3) Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. 4) Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 5. 5) Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 6. 6) Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. 7) Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 8. 8) Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 9. 9) Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 10. 10) Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem podanym na stronie Serwisu.
 11. 11) Usługa Powiadomienie o nowościach Sprzedawcy polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych Ogłoszeniach zamieszczonych na Stronie Internetowej Serwisu przez Sprzedawcę wybranego przez Użytkownika.
 12. 12) Usługa Wyślij wiadomość polega na wysłaniu za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Użytkownik otrzyma wiadomość, której odczytanie oraz udzielenie na nią odpowiedzi, możliwe są w ramach wiadomości w formie e-mail.
 13. 13) Rezygnacja z usługi Wyślij wiadomość, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania przez Użytkownika z usługi.
 14. 14) Usługa Dokonaj rezerwacji, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy, dotyczącej danego Towaru. Na skutek skorzystania z tej usługi, potencjalnie może dojść do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą, na zasadach opisanych poniżej w Regulaminie.
 15. 15) Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Dokonaj rezerwacji, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 16. 16) Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Sprzedawcy przez Usługodawcę zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na Stronie Internetowej Serwisu przez czas nieokreślony (do momentu usunięcia Ogłoszenia przez Sprzedawcę, lub zawarcia przez niego Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu). W trakcie trwania usługi Sprzedawca ma możliwość edytowania Ogłoszenia. W celu skorzystania z usługi Sprzedawca wypełnia formularz udostępniony na stronie Sprzedawcy i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu (lub wiadomość e-mail). Sprzedane dzieło za pośrednictwem strony Advena-art przechodzi na zakładkę sprzedaży historycznych znajdujących się na stronie: https://www.advena-art.com/katalog/historia
 17. 17) Rezygnacja z usług Zamieszczenie Ogłoszenia możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem.
 18. 18) Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do strony i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy, m.in. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzającyh w błąd, jak również w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do serwisu i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Strony i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do strony i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu na adres podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

§ 4 Zasady zawierania Umów sprzedaży

 1. 1) Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedawcą (Advena-art) Umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.
 2. 2) Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski, a w indywidualnych przypadkach również w Unii Europejskiej.
 3. 3) Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi nieodpłatnej Dokonaj rezerwacji, poprzez formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu w karcie każdego Towaru, wskazując w formularzu wybraną formę płatności oraz formę dostawy Towaru. Po otrzymaniu zapytania Sprzedawca ma możliwość przesłania Użytkownikowi Oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Oferta, o której mowa w zdaniu poprzednim przesyłana jest za pośrednictwem Usługodawcy w formie wiadomości elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Użytkownika
  w formularzu.
 4. 4) W wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust. 4, Użytkownik otrzymuje dane rejestrowe Sprzedawcy oraz wszystkie szczegóły Oferty, w tym między innymi główne cechy Towaru, będącego przedmiotem zamówienia; cenę brutto Towaru; informację o formie i koszcie Dostawy; informację o sposobie płatności i terminie płatności; termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty.
 5. 5) Użytkownik może przyjąć Ofertę Sprzedawcy potwierdzając ofertę w wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust. 4, akceptując warunek: „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. 6) Po przyjęciu Oferty przez Użytkownika, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. 7) Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
  1. a) przelew bankowy na rzecz Sprzedawcy, na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży oraz z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
 8. 8) Wszystkie formy płatności określone powyżej są realizowane za pośrednictwem Usługodawcy.
 9. 9) Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych.

§5 Zasady sprzedaży Towarów

 1. 1) Sprzedawca może udostępnić dla Użytkowników własny, zgodny z przepisami prawa regulamin. Sprzedawca ma możliwość zamieszczenia regulaminu na swojej stronie internetowej, który następnie wyświetlany jest każdorazowo w Ogłoszeniu.
 2. 2) Sprzedawca oraz Użytkownik jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy, od każdej zawartej na zasadach określonych w umowy sprzedaży Towaru, prowizję w wysokości ustalonej z Usługodawcą każdorazowo w odniesieniu do danego Towaru, nieprzekraczającą jednak 20 % ceny brutto Towaru.
 3. 3) Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji, o której mowa w §6 ust. 2 z kwoty stanowiącej cenę brutto Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zgodnie z Regulaminem, na zasadach szczegółowo opisanych w Umowie o współpracy, o której mowa w §3 ust. 6.

§6 Reklamacje

 1. 1) Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. 2) Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§7 Odstąpienie od Umowy

 1. 1) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. 2) Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. 3) W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

§8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści/udostępniania treści w jego imieniu

 1. 1) Treść Ogłoszenia, sporządzonego przez Sprzedawcę powinna być rzetelna, dotyczyć wyłącznie Towaru, będącego jej przedmiotem, zgodna
  z przepisami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów oraz nie może wprowadzać Użytkowników w błąd.
 2. 2) Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. 3) Użytkownik oświadcza, że:
  1. a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. 4) Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 5. 5) Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu.
 6. 6) Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby
  w szczególności:
  1. a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Usługodawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  5. e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 7. 7) W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, o której mowa w §4 ust. 1, w szczególności
  w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 8. 8) Użytkownik udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym treści, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:
  1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w §9 ust. 8 lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. 1) W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. 2) Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną na-ruszenia.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. 1) Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. 1) Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. 2) Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. 3) Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§12 Postanowienia końcowe

 1. 1) Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. 2) Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. 3) W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. 4) Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. 5) Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.
 6. 6) Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługo-dawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. 6) Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 8. 7) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021r.
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce Cookies".